جشن پیروزی |  (جمعه  ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸)

مکان برگزاری از پاسارگاد تا تخت جمشید

هر انقلابی  پس از پیروزی ، شاهد برپایی فریادهای شادی ،دست افشانی وپایکوبی توسط مردمان ان سرزمین می باشد .بدیهی است ملتی که پس از ۴۰ سال دیکتاتوری اخوندی ازاد گردد  ،آن هم حکومتی که سراسر با شادی مخالفت کرده ،سر از پا نخواهد شناخت که بسیار طبیعی وخوشایند است.ارزومندیم به غیر از جشن های مطرح شده ، بتوانیم صحنه  ای  را بگسترانیم همچون بزرگترین صحنه ی نمایش در تاریخ ایران و چه روزی با شکوه تر از ۷ ابان یا ۲۹ اکتبر ، روز جهانی کوروش.