ما هم پیمان می شویم که در یک طرح راهبردی چهار و نیم ماهه، بتوانیم با یاری ملت ایران ، حکومت اسلامی ضد ایران وایرانی را، به زیر افکنیم.

کلیه فرماندهان و دست اندرکاران این جبهه برای همکاری در سطوح فرماندهی به قبول چهار شرط زیر پایبند می باشند که شامل اندیشه نظام مند – شایسته سالاری – مدیریت مشارکتی و ارزیابی عملکرد خواهد بود.

این افراد خود را متعهد به اصول هفتگانه زیر نیز می دانند.

 

ازادمنشی ، رواداری ، یاری رسانی ، اندیشه محوری ،دهشمندی ، اخلاق مداری ودادگری

اعتقاد راسخ به جدایی دین از حکومت ، مردم سالاری ، ازادی وانتخاب نوع حکومت به وسیله آراء ایرانیان از دیگر اصول پذیرفته شده در این جبهه می باشد