روز رستاخیز |  (شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸)

هر فعالیت، کنش ،جنبش و … شروعی دارد و پایانی. بدیهی است این حرکت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. با توجه به برنامه ریزی مناسب ، تحقیقات کافی و نگارش سناریو های متعدد و تدوین جامع استراتژی، امید است افراد توانمند در جایگاه های مناسب در ساختار طراحی شده قرار گیرند. بر کسی پوشیده نیست که بهترین تدوین ها برای کسب موفقیت می باید خوب اجراء ومدیریت گردد .سعی نماید تهدیدات را دور وفرصت ها را جذب نماید تا به روز سرنوشت ساز رستاخیز رسید .بدیهی است توضیح افزون تر در این مرحله نیاز نمی باشد در ادامه و در زمان مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد تا با حرکت جمعی و هدفمند شاهد حضور همگانی در روز رستاخیز باشیم