چارچوبی است که برای تقسیم وهماهنگی فعالیتهای مورد نیاز جبهه انجام گرفته است . بدیهی است طراحی ساختار سازمان ها ، نهادها ، احزاب و … با هم متفاوت است زیرا دارای اهداف گوناگون و بیانیه های ماموریت مختلف هستند. در نتیجه شرایط محیط، محدودیت های زمانی، راهبردها و … در طراحی ساختار بسیار اثر گذار می باشند. در طراحی ساختار این جبهه سعی نموده ام تا کلیه نیازها، جهت هر چه اثر بخش تر نمودن این جبهه در نظر گرفته شود.

 

 

 

با توجه به تجاربی که در طراحی ساختار سازمانی و سازماندهی در طی سالیان متمادی کسب نموده ام و نگارش کتبی دراین زمینه بر خلاف انتظار، این ساختار به صورت مستطیل هایی نیست که توسط خطوطی به یکدیگر متصل شده اند، بلکه به گونه ای انحصاری، ایرانی و برگرفته از گل لوتوس رسم شده است که ارتباط پایگاه ها با واحد ها و همگی را با ستاد کل فرماندهی نشان می دهد گل نیلوفر آبی یا لوتوس در ایران باستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. این گل در اغلب تمدن های شرقی به عنوان نماد همگانی مطرح گردیده است. گل لوتوس یا نیلوفر آبی ریشه در خاک و ساقه در آب دارد و روی آن به طرف خورشید است. این گل نماد نجابت، رشد معنوی، کمال وچرخه تولد و رشد انسان است.

 

 

ستاد کل فرماندهی ( آپادانا )

ما به خرد جمعی باورمندیم . اعتقاد داریم که ، هیچکس از ما باهوشتر از همه ی ما نیست . کلیه تصمیماتی که در آپادانا اتخاذ می شود ، براساس حداکثر آراء ماخوذه از فرماندهان جبهه می باشد . تمام رای های افراد دارای وزن و امتیاز یکسان می باشد. بدیهی است کلیه تصمیمات بر اساس گزارشات کارشناسی دریافت شده از زیر مجموعه های تخصصی جبهه گرفته می شود

 

 

آزادمنشی (پایگاه عملیاتی دلوار)

رواداری (پایگاه عملیاتی کانس اویا)

یاری رسانی (پایگاه عملیاتی کانی مانگا)

اندیشه محوری (پایگاه عملیاتی بیستون)

دهشمندی (پایگاه عملیاتی اروند)

اخلاق مداری (پایگاه عملیاتی سوسیا)

 

دادگری (پایگاه عملیاتی چیچست)

سرمایه های انسانی، پشتیبانی و امور مالی (پایگاه پشتیبانی فردوسی)

روابط عمومی، رسانه و امور بین الملل (پایگاه پشتیبانی مولوی)

ارتش، اطلاعات و نیروی انتظامی (پایگاه پشتیبانی نظامی)

فرهنگ ،ادب و هنر (پایگاه پشتیبانی سعدی)

اقتصاد ،تجارت و صنعت (پایگاه پشتیبانی خیام)

محیط زیست, کشاورزی و منابع آب (پایگاه پشتیبانی عطار)

آمار، جامعه شناسی و مبارزات بدون خشونت (پایگاه پشتیبانی حافظ)