ماموریت این پایگاه پشتیبانی ، جمع اوری داده های درون ایران ، تجزیه وتحلیل داده ها وبررسی راهکارهای جامعه شناختی برای معرفی کنش های مناسب در زمان مقتضی می باشد. بدیهی است پس از شناسایی اثربخش ترین راهکار ، وظیفه دارد جهت عملیاتی شدن تصمیم اتخاذ شده ، پایگاه عملیاتی دلوار را جهت اجراء ، مطلع نماید.

 

اداره تظاهرات

اداره اعتصابات

اداره نافرمانی مدنی

اداره امار

اداره روانشناسی

اداره مردم شناسی

اداره جامعه شناسی