آموزش ۲

با ارزشترین چیزها ، سخترین چیزهاست

ادامه مطلب

آموزش ۱

استراتژی سنت نیست, استراتژی سنت شکنی است

ادامه مطلب

جبهه

سازمانی که نمایندگان سیاسی طبقات واقشار مردمی برای نیل به یک هدف مشترک در ان متحد می شوند وبه خاطر منافع مشترکی که در برنامه جبهه منعکس می شود، مبارزه می کنند.جبهه با حزب فرق دارد زیرا حزب ، سازمان یک طبقه یا گروه اجتماعی ویا بخشی از یک طبقه است که بر اساس منافع […]

ادامه مطلب

سازماندهی

درمدیریت، سازماندهی را فرایندی می دانند که طی ان با تقسیم کار میان افراد وگروههای کاری وایجاد هماهنگی میان انها، برای کسب اهداف تلاش می شود.سازماندهی در حکم فرایندی است که به صورت پیوسته ومستمر ادامه دارد. وحیات مجموعه به اطمینان از وجود ساختاری که اثربخشی وکارایی را حاصل گرداند، بستگی خواهدداشت. درواقع سازماندهی شامل […]

ادامه مطلب

شروع پرقدرت!

جبهه فراگیر ایرانیان آغاز به فعالیت نمود.

ادامه مطلب

امروز فردایی است که دیروز نگرانش بودیم

چنانچه به سرعت همبستگی دربین اپوزان حکومت اسلامی بوجود نیاید و تبدیل به اپوزسیونی متحد نشویم، سایه ی شوم جنگ و ویرانی, در کمین ایران زمین می باشد

ادامه مطلب

اندیشه نظام مند

اندیشه نظام مند مجموعه مطالبی در مورد روش اندیشه بر مبنای درک روابط علت و معلولی ما بین پدیده های اطراف ما می باشد. به کمک این اندیشه درک بسیاری از وقایع اطراف ساده تر واگاهانه می شود

ادامه مطلب

ادغام نیروها سپاه پاسداران درارتش، نیروهای انتظامی و صنایع دفاع

تک تک فرزندان این سرزمین که به هر دلیلی تا به اکنون مشغول فعالیت در سپاه پاسداران هستند نیک بدانند که اغوش این ملت ستمدیده برای انهایی که دستشان به خون هم میهنانشان الوده نیست، گشوده است نسل قبل از شما ازادگانی بودند که جان خود را درراستای دفاع از سرزمین ومردمانشان فدا نمودند وروا […]

ادامه مطلب
نام نویسی جهانگردان برای بازدید از ایران ازاد پس از سقوط حکومت اسلامی

طرح جذب گردشگران خارجی

صنعت گردشگری امروزه در دنیا از رونق چشمگیری برخوردار است که بر هیچکس پوشیده نیست. متاسفانه در چهل سال گذشته کشور ما به دلیل وجود حکومت اسلامی در ایران از فواید این صنعت جهانی برخوردار نبوده است صنعتی که نه تنها اورنده ی سرمایه گذاری های خارجی به ایران وایجاد مشاغل مختلف ، ودر نتیجه […]

ادامه مطلب