سازماندهی

درمدیریت، سازماندهی را فرایندی می دانند که طی ان با تقسیم کار میان افراد وگروههای کاری وایجاد هماهنگی میان انها، برای کسب اهداف تلاش می شود.سازماندهی در حکم فرایندی است که به صورت پیوسته ومستمر ادامه دارد. وحیات مجموعه به اطمینان از وجود ساختاری که اثربخشی وکارایی را حاصل گرداند، بستگی خواهدداشت. درواقع سازماندهی شامل وظایفی است که باید اجراشود،چگونه اجرا شود،تشخیص کسانی است که باید اجرا کنند ، چگونگی گروه بندی وظایف وتعیین کسانی است که باید گزارش دهند یا گزارش بگیرند

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.