جبهه

سازمانی که نمایندگان سیاسی طبقات واقشار مردمی برای نیل به یک هدف مشترک در ان متحد می شوند وبه خاطر منافع مشترکی که در برنامه جبهه منعکس می شود، مبارزه می کنند.جبهه با حزب فرق دارد زیرا حزب ، سازمان یک طبقه یا گروه اجتماعی ویا بخشی از یک طبقه است که بر اساس منافع […]

ادامه مطلب

سازماندهی

درمدیریت، سازماندهی را فرایندی می دانند که طی ان با تقسیم کار میان افراد وگروههای کاری وایجاد هماهنگی میان انها، برای کسب اهداف تلاش می شود.سازماندهی در حکم فرایندی است که به صورت پیوسته ومستمر ادامه دارد. وحیات مجموعه به اطمینان از وجود ساختاری که اثربخشی وکارایی را حاصل گرداند، بستگی خواهدداشت. درواقع سازماندهی شامل […]

ادامه مطلب

اندیشه نظام مند

اندیشه نظام مند مجموعه مطالبی در مورد روش اندیشه بر مبنای درک روابط علت و معلولی ما بین پدیده های اطراف ما می باشد. به کمک این اندیشه درک بسیاری از وقایع اطراف ساده تر واگاهانه می شود

ادامه مطلب

شایسته سالاری

به شیوه ای از حکومت یا مدیریت گفته می شود که در ان دست اندرکاران بر پایه ی توانایی وشایستگی شان بر گزیده شوند نه بر پایه قدرت مالی ، موقعیت اجتماعی ،وابستگی فامیلی ،جنسیت ،منطقه جغرافیایی،دین ویا عدم پایبندی به دین

ادامه مطلب

مدیریتی مشارکتی

مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افرادمناسب ، درزمان مناسب وبرای کار مناسب است. بدیهی است کلیه تصمیمات اتخاذ شده در جبهه ، می بایدمورد تایید اکثریت فرماندهان پایگاه های عملیاتی وپشتیبانی قرار گیرد

ادامه مطلب

ارزیابی عملکرد

فرایندی است که با هدف تعیین درجه کفایت ولیاقت فرماندهان ومسولین جبهه از لحاظ وظایف محوطه وقبول مسولیت ها در جبهه ، انجام می گیرد. ارزیابی عملکرد باعث می شود فرماندهان ومسولین جبهه به نقاط ضعف وقوت خود اگاه شوند تا در راستای برطرف نمودن یا استفاده بهینه از این بازخورد استفاده کنند ودر صورت […]

ادامه مطلب