امروز فردایی است که دیروز نگرانش بودیم

چنانچه به سرعت همبستگی دربین اپوزان حکومت اسلامی بوجود نیاید و تبدیل به اپوزسیونی متحد نشویم، سایه ی شوم جنگ و ویرانی, در کمین ایران زمین می باشد

ادامه مطلب