ازاد زنان و ازاد مردان سرزمینم ، سرود ها ، ترانه ها و زمزمه های هر سرزمینی به یاد اور خاطرات ،شکست ها ، پیروزی ها وسرگذشت هر ملتی است که سینه به سینه از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یابد. سر دادن دسته جمعی هر یک از سرودها وهمنوایی در اجرای انها می تواند روحیه ای عمیق در میان ایرانیان ازادیخواه وترسی لرزاننده ، بر پیکر رژیم تمامیت خواه ایحاد نماید وچه سرودی زیباتر وپر معنی تر از سرود ای ایران که براستی در این زمان ،عامل اتحاد ایرانیان وشکننده ایران ستیزان است. باورمندم که به خاطر سپردن این سرود توسط هر ایرانی در این زمان تاریخی خواهد توانست در تجمعات و تظاهرات ،اوایی دلنواز وهم گرا باشد.می توان به سرعت نه تنها خود بلکه پدران و مادرانمان را به حفظ ان در ذهن ترغیب نماییم.

 

 

ای ایران ای مرز پر گهر

ای خاکت سرچشمه هنر

دور از تو اندیشه بدان

پاینده مانی و جاودان

ای دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم

جان من فدای خاک پاک میهنم

مهر تو چون شد پیشه ام

دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایران ما

سنگ کوهت دُر و گوهر است

خاک دشتت بهتر از زر است

مهرت از دل کی برون کنم

برگو بی مهر تو چون کنم

تا گردش جهان و دور آسمان بپاست

نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

مهر تو چون شد پیشه ام

دور از تو نیست ، اندیشه ام

در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایران ما

ایران ای خرم بهشت من

روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارد به پیکرم

جز مهرت بر دل نپرورم

از آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم

مهرت ار برون رود چه می شود دلم

مهر تو چون ، شد پیشه ام

دور از تو نیست ، اندیشه ام

در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایران ما